Salt – en valfråga!

Jag tycker att framtidens utveckling av Tylösand och Halmstad är så viktig att den måste avgöras av ett val, eftersom det verkar som att det i dagsläget är svårt att finna en säker majoritet för bevarande av Salt. För det handlar faktiskt om hur Halmstad ska uppfattas som destinationsort, om Tylösands framtida utveckling och i förlängningen hur det påverkar det starka varumärket Tylösand. Det handlar också om möjligheten att etablera strandnära mötesplatser i Grötvik och Östra stranden. Om möjligheten för det populära caféet Söderpiren på Västra stranden att få vara kvar. Enligt den snart antagna Översiktsplanen är alla partier i kommunstyrelsen överens om att utveckla strandnära mötesplats på fyra ställen utmed vår långa kust. Lyckas vi inte med Salt då undrar jag hur vi ska lyckas med resterande. Jag är övertygad om att det dessutom kommer öka tillgängligheten för fler att komma nära havet och stranden, för alla de som exempelvis inte kan ta sig fram i sand.
Låt utvecklingen utmed Halmstads kust starta med bevarandet av Restaurangen Salt – för alla vi som bor i Halmstad och för alla våra besökare. Utveckla Tylösand!

IT i skolan

Eller som det egentligen heter Informations- och Kommunikationsteknologi – IKT. Det handlar om hur man kan digitalisera skolan genom lärplattor, cleverboard, datorer, sociala medier mm.
Det jag nu sett under nästan två dagar på SETT2014-mässan är imponerande. Hur IKT demokratiserar utbildningen, hur IKT kan fungera som en katalysator för pedagogisk utveckling, hur IKT gör det möjligt att mer individualisera utbildningen och mycket mer.

Och jag får frågan rätt ofta varför jag engagerar mig i denna fråga och varför jag sett till att det också satsats pengar på detta i skolan via planeringsdirektivet.
Enkelt att svara på. Vilar på två ben. Det ena är att IKT i skolan gör det möjligt att bättre möta varje elev på sin nivå och därigenom få en bättre individuell utveckling. Det andra är att det inte får bli en klassfråga – en digital klyfta i samhället.

Eleverna i skolan får inte heller uppleva det som att när man går till skolan ”loggar man ut” och använder gamla redskap jämfört med vad man gör i det vardagliga livet. För IT är en självklar del av barn och ungdomars vardag och kommer så vara resten av deras liv. Och skolan skall ligga i framkant för att vara en attraktiv mötesplats som utbildar morgondagens arbetskraft. Den som tror att IT inte är en självklar del av arbetslivet i framtiden får gärna bevisa det för mig…..

En IKT-satsning innebär inte bara digitala hjälpmedel, såsom nya datorer eller lärplattor, för elever och pedagoger. En IKT-satsning som jag ser det handlar om en helhet. Det handlar om att skapa tid för kunskapande i IKT av pedagoger, satsning på digitala hjälpmedel, en god infrastruktur i skollokalerna för IT samt bredband med hög uppkopplingshastighet från och till skolan, men även till varje hem. Det sistnämnda är viktigt eftersom större och större krav kommer ställas på att kunna vara uppkopplad hemma. Det är en av anledningarna till varför Centerpartiet avsätter och vill avsätta miljarder på bredbandsutbyggnad i hela Sverige.

Plönninges framtid – utveckla inte avveckla

Idag sitter Regionsstyrelsen och beslutar om Plönninges framtid, men det var en bra diskussion inför och under kommunstyrelsen som visar på att Centerpartiet och femklövern tycker det är mycket olyckligt om Plönninge skulle läggas ned. Det gör att jag är förhoppningsfull att dagens beslut åtminstone blir att återremittera ärendet. Dels för att underlaget är på tok för bristfälligt för att ta ett sådant här viktigt strategiskt beslut och dels för att det finns möjligheter att utveckla Plönninge. En linje som Centerpartiet drivit länge är att hitta samverkansmöjligheter med den kommunala skolan och förslag finns framme att göra det inom fordonsbiten. För jobben, den gröna näringen och för Halmstads skull hoppas jag verkligen regionsstyrelsen tar sitt förnuft till fånga.

Pappa – Dotter-samtal

Hemma en kväll själv med döttrarna mina. Underbart, men det var inte vad detta skulle handla om.
Stora dottern har ett gosedjur med sig hem från skolan. Gosedjuret går runt bland skolkompisarna och ska följa med hem till var och en några dagar. Under dessa dagar ska varje elev skriva i en gemensam bok och berätta vad gosedjuret gör tillsammans med familjen. Riktigt roligt att ta del av berättelserna. Gosedjuret heter Kiwi, förresten. Dottern min har skrivit några rader som jag fick läsa och då såg jag att hon skrivit han om gosedjuret. Jag frågade henne varför du skrivit han.
– Han heter ju Kiwi.
– Ja, men måste Kiwi vara en han?
– Jag vet inte.
– Du kan ju inte se att det är en han eller hon?
– Nej, men det står Kiwi på lappen, det är därför han heter Kiwi.
– Men varför är det inte en hon?
– Jag vet inte.
– Men kan inte du skriva hon då?
– Nej, nu kallar vi honom han.

Ja, vad ska man säga. Kiwi måste inte vara en hon, men jag skulle vilja att min dotter hade kunnat förklara varför det var en han eller att jag kunnat känna att hon åtminstone funderat över det. Undrar om de reflekterar över detta i skolan.

Det är inte första gången döttra mina kommer med påstående liknande detta och säkerligen inte heller sista gången. Samtalen lär fortsätta här hemma…..vardagsfeminism som frun min kallar det.

En del av Centerpartiet…..

Varje människa är född fri. En människas frihet kan i grunden endast begränsas av hänsyn till andra människors lika rätt till frihet. Alla ska kunna bestämma över sina egna liv genom egna och fria val.

Respekten för de mänskliga rättigheterna är grunden för ett demokratiskt samhälle. Frihet i Centerpartiets mening är inte förunnat de få och de priviligierade. Alla människor, oavsett bakgrund, ålder, kön eller härkomst, ska ges möjlighet att utöka sina livschanser och känna frihet.

Ett centralt mål för Centerpartiet är att det ska finnas likvärdiga möjligheter att växa upp, gå i skolan, arbeta, bo och driva företag i hela vårt land.

Vi tror på ett gemensamt ansvar för att ge alla maximala möjligheter i livet, att utjämna de orättvisor som arv och uppväxt skapat. En offentligt finansierad skola, vård, omsorg, brottsbekämpning och ekonomisk grundtrygghet främjar social rörlighet och värnar omsorgen om varandra.

Särskilt viktigt är att värna varje barns rätt att bli respekterad och att bli sedd för den man är.

Vid veckosluten kommer jag här visa utdrag ur vårt idéprogram.

En del av Centerpartiet…..

Centerpartiet är byggt av människor med starkt internationellt engagemang, i en tradition av global rättvisa och demokratisering. Sedan mitten av förra seklet har centerpartister i praktiskt handling byggt solidaritet från södra Afrika till Östeuropa.

Tydligare än något annat parti tog Centerpartiet, på grundval av allas lika rätt och värde, ställning mot talet om ”social turism” och de så kallade övergångsreglerna och stod framgångsrikt upp för fri rörlighet även för de nya central- och östeuropeiska medlemsstaterna i EU.

Vi lever i globaliseringens era, präglad av snabba förändringar. Teknik och ekonomi knyter människor från avlägsna platser allt närmare varandra. Globaliseringens kraft är i grunden en fantastisk möjlighet. Runt om i världen finns nu en verklig chans att med hjälp av reformer utrota svält, farsoter, fattigdom och nöd. Innovationer sprids snabbt och kommer många till del. Utbytet med omvärlden har gjort både Sverige och andra länder mångfalt rikare.

Vid veckosluten kommer jag här visa utdrag ur vårt idéprogram.

En del av Centerpartiet….

Centerpartiets liberalism är social, decentralistisk och grön. Den är jordnära och frihetlig. Den bygger på rätt-visa och hållbarhet. Den ser samhället som större än bara staten, som en gemenskap där alla behövs. När många får vara med och ta ansvar för tryggheten och solidariteten byggs en välfärd som är mycket starkare än vad staten ensam förmår.

Vi är en öppen folkrörelse som välkomnar alla som delar vår vision om en friare och bättre värld. Med en levande debatt och med det fria ordet som grund får vi ett samhällsklimat där människor kan göra sina röster hörda och påverka sin vardag. Centerpartiet ska vara Sveriges mest öppna politiska parti.

Vid veckosluten kommer jag här visa utdrag ur vårt idéprogram.