Tullkammarkajen och MotorHalland

Äntligen kan vi ha en lösning för att säkerställa MotorHallands expansion i framtiden samtidigt som vi kan komma över ett fantastiskt läge vid Nissan. Givetvis under förutsättning att vi kan komma överens i de fortsatta förhandlingarna. Planerna för Tullkammarkajen innebär stora förändringar för området och förväntas pågå mellan 2017-2020. Nu har vi ett godkändt ramavtal som ska reglera en eventuell flytt av MotorHalland från sin nuvarande placering på Tullkammarkajen till ett område i Eketånga. MotorHalland skulle i och med en överenskommelse om flytt få möjlighet att utveckla sin verksamhet samtidigt som Halmstads kommun kan gå vidare med de omfattande planerna för Tullkammarkajen som bland annat innebär att 600 nya bostäder byggs i området. För att flytten ska bli verklighet måste dock detaljplanen för området ändras. Samhällsbyggnadsutskottets godkännande av ramavtalet för MototHallands nya placering innebär att arbetet med ändringarna kan påbörjas. Detaljplanearbetet och tillhörande utredningar kommer finansieras av MotorHalland.

 

Översvämningsskydd på gång i Getinge

Nu har vi beslutat om att bygga en skyddsvall och ett dagvattensystem längst Gärdesvägen i Getinge. Dessutom ska skyddsvallen längst Klockarevägen justeras – allt för att minska konsekvenserna av en översvämning i Getinge likt den som inträffade förra året. Skyddsvallen och dagvattensystemet har redan godkänts av länsstyrelsen och bygget beräknas vara klart i juni 2016.Parallellt med detta ska ett rekreationsområde och våtmarksområde för biologisk mångfald mellan Gärdesvägen och Suseån utvecklas. Området ska stå klart senast i december 2017. Under projektets gång ska även behovet av pumpar i anslutning till skyddsvallen utredas. Det känns bra att genom detta beslut se till att nödvändiga klimatanpassningsåtgärder förverkligas i Getinge och att samhället står starkt inför framtida översvämningar. Ser också fram emot när vi har ett finns rekreationsområde i Getinge.

Oskarström utvecklas

Nu ska de centrala delarna av Oskarström rustas upp. Utskottet beslutade att arbetet med projekteringen ska påbörjas. En ombyggnad i de centrala delarna av Oskarström är välbehövlig. Det är viktigt att våra tätorter i kommunen får attraktiva mötesplatser.
Fyra miljoner kronor finns för upprustningen som bland annat ska gå till ombyggnation av gatumarken, trädplantering, belysning, nya toaletter, konstnärlig utsmyckning och torgstånd som ska skapa möjligheter till torghandel.

Vi är nu ett steg närmare uppställningsplats för husbilar i Oskarström också.
Grusplanen invid Furulundsbadet som under sommarmånaderna används som parkering kan bli en ny uppställningsplats för husbilar, men det ska utredas närmare. Utredningen ska bland annat titta närmre på vilka konsekvenser planerna skulle få för de idrottsföreningar som använder grusplanen mellan november och april samt hur det skulle påverka badets verksamhet. Den ska vara klar i juni.

Hälsade våren välkommen….

…..på Annies gård med följande tal igår:

Visst är det skönt att det är vår?
Knoppar brister, fälten blir grönare och träden slår ut. ​
Man ser fler människor som är ute och går, man ser samtal över staket med grannarna och grillarna tänds ute i trädgårdarna. ​​​
Det sprudlar av aktiviteter och energin hos oss alla fylls på.

Och varje år på våren får jag nytt hopp.
Hopp om en bättre framtid.
Det är som om att solens strålar inte bara väcker grönskan till liv utan även min förmåga att tro att allt är möjligt.

Det är nästan som om att jag blir barn på nytt, att jag ser världen med den nyfikenhet som ett barn gör.
Att jag inte ser de begränsningar som vi i vuxenvärlden sätter upp för oss själva och andra.
Att allt är möjligt.

Det är en skön känsla, för ibland är det tungt att vara politiker, förälder eller medmänniska. Min viktigaste drivkraft som politiker är viljan att förändra. Nivåer, summor, anslag, siffror, meningar och formuleringar som jag hoppas ska förändra samhället till det bättre, hör till min vardag.

Vissa frågor går att lösa med den typen av verktyg.
Andra inte.
Vilka värderingar som råder i vårt samhälle, hur vi bemöter varandra, hur vi dömer och blir bedömda.
Det är frågor som är större, som inte politiken kan lösa.
Frågor som vi tillsammans kan lösa.​​

Jag tänker på de barn, ungdomar och framförallt kvinnor som möts av kommentarer om att de är dumma eller fula eller oftast ännu värre tillmälen i sina mobiler eller på sociala medier.
Som möts av näthat av de så kallade nättrollen.

En attityd som även börjar sprida sig i samtalen och tillmälen i det fysiska samtalen mellan människor. Ett hårdare språkbruk.
Ett språkbruk som ibland är nedvärderande och dömande.

Hur får vi dessa människor som tar sig rätten att göra de här kommentarerna att förstå att det är fel, att gränsen sedan länge är passerad?

Jag är övertygad om att vi måste stå upp emot detta tillsammans.
Att vi med barnens entusiasm och fördomsfrihet ska ta oss an uppgiften.
Stå upp för de värderingar vi vill ska vara rådande i vårt samhälle.

När röster höjs om att vi ska stänga våra gränser, när röster på nätet hotar, kränker eller hånar sina meningsmotståndare, då måste vi som vill se ett samhälle där medmänsklighet är rådande stå upp för det samhälle vi vill ha. Vi måste markera att gränsen är passerad.

För mig symboliserar våren och den kraft som vi nu ser i naturen, kraften i en människas outtröttliga förmåga att förändras och vilja förändra.
Denna kraft tror jag är nödvändig. Att stoppa den smygande förändringen i förhållningssätt mellan människor.

Jag är övertygad om att varje människa som föds, föds god, snäll och nyfiken på allt nytt.
Nyfiken på att lära sig nya saker, lära känna nya människor, lära sig att tala för att kunna göra sig förstådd och nyfiken på det okända.

Med nyfikenhet, med framtidstro, med en förmåga att inte döma andra människor, med en känsla av outtröttlig entusiasm inför nya uppgifter och utmaningar, liksom barnet möter världen och jag möter våren…hälsar jag våren välkommen!

Mitt budgetanförande för Budget 2015-2017

Känns rätt bra att stå här redan och få göra sitt anförande som Halmstads tredje största parti och jag börjar med att tacka för ett gott samarbete i Femklövern+.

Närodlad politik – det hållbara valet
Så löd rubriken på Centerpartiets valmanifest.
Det i en politisk tid där formerna diskuteras mer än innehållet.
I en tid med en statsminister som säger en sak innan valet och en annan efter.
Då är det av yttersta vikt att att påminna väljarna att det finns alternativ och partier i svensk politik som säger en sak innan valet och samma sak efter valet.

Centerpartiet är ett sådant parti.

Centerpartiet i Halmstad är det naturliga valet för en hållbar och långsiktig politik för hela Halmstad kommun.
För oss genomsyras alla politiska frågor av ett hållbarhetsperspektiv där jobb, omsorg, skola, kommunikationer och miljö ständigt utgör grunden för de ställningstaganden vi gör. Det handlar också om närhet till beslut och att kunna påverka sin vardag.
För oss är detta Närodlad politik.
En politik som vill utveckla i hela kommunen från Eldsberga i Söder till Steninge i Norr, från kust till inland.
Anders Rosén (s) du brann för de östra delarna – jag och Centerpartiet brinner för hela kommunen.

Det finns mycket att nämna i femklöver+:s budget, men för att nämna några saker, som givetvis överensstämmer med det vi sa innan valet och som nu blir verklighet i kommunen är:

Att Centerpartiet vill se fler utvecklingsprogram i kommunen, för att skapa förutsättningar, mål och strategier för orter i kommunen att utvecklas. Arbetet med utvecklingsprogrammen kommer nu intensifieras och medel för fler utvecklingsprogram i våra serviceorter avsätts.

Att hela kommunen inklusive landsbygden ska ha möjlighet att vara uppkopplade via fiber, vilket nu kommer bli verklighet genom att Stadsnät ges klartecken att investera 217 Mkr under tre år samt att en bredbandssamordnare anställs för att samordna bl.a. fiberföreningarna på landsbygden.

Att Halmstad kommuns verksamhet ska kunna erbjuda en giftfri miljö och då framförallt för våra barn. En lokal handlingsplan för en giftfri vardag ska fram och nu avsätts resurser för att åstadkomma det under 2015, men också att åtgärder börjar tas under året.

Tillbaka till vikten av att hålla det man säger och värna blocköverskridande uppgörelser, så måste jag nämna att Transportplanen ”Hållbara transporter” fortskrider.
Resecentrum håller på att förverkligas och utbyggnad av Södra Infarten intensifieras nu.
På sträckan från Villmanstrandsvägen till Montörsgatan samt med anslutning till E6:an vid Västkustbanan samt ombyggnad av trafikplats vid Laholmsvägen.
Projektet möjliggör i sin tur att ny mark för verksamheter blir tillgänglig samtidigt som trafiken som passerar Fyllinge kan minska.
När ombyggnationen av Södra infarten är klar innebär det att antalet gång- och cykelpassager som binder samman de östra stadsdelarna med Östra stranden utökas.

Nu till lite politisk poesi som kan läsas ur femklöverns planeringsdirektiv:

Vi bygger vårt samhälle för människor av människor.
Alla goda krafter, inte minst de ideella inom föreningslivet, kulturen och idrotten, tas tillvara.
Och då kommer vi osökt in på satsningen att dubbla medel till den konstnärlig utsmyckning vid kommunal byggnation vilket kommer väl till pass när uppdrag nu är givet att utveckla samhällsbyggnadsprocessen genom att infoga det kulturella perspektivet. Och det ser jag fram emot.

Femklövern bygger hållbara samhällen såväl ekonomiskt, ekologiskt som socialt.
Bifall till KS.

Restaurang på Fisketorget.

Arbetet med att utveckla Halmstads centrum fortgår alltjämt och utmed Nissan finns en oerhörd potential. Planerna på en permanent restaurang och handel vid Fisketorget går nu in i sitt slutskede. Jag är övertygad om att restaurangen kommer att bli ett väldigt positivt inslag utmed Nissan och att den kommer att bidra till att utveckla Fisketorget till en attraktiv del av staden.
Vidare är snart en utredning klar som visar på fler möjligheter att utveckla mötesplatser runt Nissan. Under nästa år kommer också denna utredning adderas med ett kulturellt perspektiv för att se på möjligheterna till ett kulturstråk utmed Nissan uppströms till Oskarström.

Snöstorp kommer utvecklas starkt

Snöstorp är en trevlig och populär stadsdel som nu kommer utvecklas ytterligare med både nya bostäder på Snöstorps IP och med någon form av affärsverksamhet på Snöstorpsgården.

I Snöstorp, cirka 4 kilometer öster om Halmstad centrum planerar vi för nya bostäder på Snöstorps gamla idrottsplats. Ett förslag till detaljplan finns nu framtaget och den ska nu ut på samråd. Under samrådet ges myndigheter, allmänhet och andra berörda möjlighet att tycka till om planerna. Det nya området är på totalt 35 000 kvadratmeter. På cirka 25 000 av dessa kvadratmeter är planen att det ska byggas bostäder. I planförslaget föreslås en tät och varierad bebyggelse i form av par-/radhus i ett och ett halvt plan samt flerbostadshus i upp till fyra våningar.

Vidare kan Snöstorp ha ett vandrarhem med bageri och butik inom en snar framtid eftersom detaljplanen för området där Snöstorpsgården ligger ska gå ut på samråd. Förutom att möjliggöra att det etableras någon form av affärsverksamhet syftar planen till att klargöra att Snöstorpsgårdens kulturhistoriska värde ska bevaras.

Hållbara stadsdelen Tullkammarkajen

Planerna för Tullkammarkajen tar form. 600 nya bostäder är planen att det ska bli i området runt Tullkammarkajen när det nya bostadsområdet är fullt utbyggt. Byggstarten beräknas till 2020, men helt utbyggt beräknas området inte vara förrän 2030. Nu ska det tas fram flera olika handlingar, som ska styra upp arbetet med framtida detaljplaner, så att det säkerställs att en hållbar stadsdel skapas. Intesset är också stort, vilket jag glädjs mycket åt eftersom det är en hjärtefråga för mig.

Det första steget i arbetet tog utskottet när det godkände projekt- och uppdragsbeskrivningen för arbetet. Det känns jätteroligt att arbetet nu går ett steg framåt. Hittills har vi mest pratat och fört diskussioner. Det kommer vi visserligen fortsätta med och Halmstadborna och deras synpunkter kommer vara väldigt viktiga i arbetet, men nu när projektbeskrivningen är på plats kan det bli lite mer verkstad.

Nyval

Det blev nyval. Precis som jag hoppats på. Nu har alla röstberättigade fått en chans till att rösta fram en regering som får möjlighet att regera Sverige.
Hoppas verkligen Sveriges befolkning tar den chansen för att få stabilitet i landet. Jag kommer göra mitt yttersta för att den 22 mars ha en Alliansregering med ett starkt Centerparti för jobben, företagen, miljön och landsbygdens skull. Imorgon håller Halmstadcentern första mötet för att planera den viktigaste valrörelsen i mannaminne.