Mitt budgetanförande för Budget 2015-2017

Känns rätt bra att stå här redan och få göra sitt anförande som Halmstads tredje största parti och jag börjar med att tacka för ett gott samarbete i Femklövern+.

Närodlad politik – det hållbara valet
Så löd rubriken på Centerpartiets valmanifest.
Det i en politisk tid där formerna diskuteras mer än innehållet.
I en tid med en statsminister som säger en sak innan valet och en annan efter.
Då är det av yttersta vikt att att påminna väljarna att det finns alternativ och partier i svensk politik som säger en sak innan valet och samma sak efter valet.

Centerpartiet är ett sådant parti.

Centerpartiet i Halmstad är det naturliga valet för en hållbar och långsiktig politik för hela Halmstad kommun.
För oss genomsyras alla politiska frågor av ett hållbarhetsperspektiv där jobb, omsorg, skola, kommunikationer och miljö ständigt utgör grunden för de ställningstaganden vi gör. Det handlar också om närhet till beslut och att kunna påverka sin vardag.
För oss är detta Närodlad politik.
En politik som vill utveckla i hela kommunen från Eldsberga i Söder till Steninge i Norr, från kust till inland.
Anders Rosén (s) du brann för de östra delarna – jag och Centerpartiet brinner för hela kommunen.

Det finns mycket att nämna i femklöver+:s budget, men för att nämna några saker, som givetvis överensstämmer med det vi sa innan valet och som nu blir verklighet i kommunen är:

Att Centerpartiet vill se fler utvecklingsprogram i kommunen, för att skapa förutsättningar, mål och strategier för orter i kommunen att utvecklas. Arbetet med utvecklingsprogrammen kommer nu intensifieras och medel för fler utvecklingsprogram i våra serviceorter avsätts.

Att hela kommunen inklusive landsbygden ska ha möjlighet att vara uppkopplade via fiber, vilket nu kommer bli verklighet genom att Stadsnät ges klartecken att investera 217 Mkr under tre år samt att en bredbandssamordnare anställs för att samordna bl.a. fiberföreningarna på landsbygden.

Att Halmstad kommuns verksamhet ska kunna erbjuda en giftfri miljö och då framförallt för våra barn. En lokal handlingsplan för en giftfri vardag ska fram och nu avsätts resurser för att åstadkomma det under 2015, men också att åtgärder börjar tas under året.

Tillbaka till vikten av att hålla det man säger och värna blocköverskridande uppgörelser, så måste jag nämna att Transportplanen ”Hållbara transporter” fortskrider.
Resecentrum håller på att förverkligas och utbyggnad av Södra Infarten intensifieras nu.
På sträckan från Villmanstrandsvägen till Montörsgatan samt med anslutning till E6:an vid Västkustbanan samt ombyggnad av trafikplats vid Laholmsvägen.
Projektet möjliggör i sin tur att ny mark för verksamheter blir tillgänglig samtidigt som trafiken som passerar Fyllinge kan minska.
När ombyggnationen av Södra infarten är klar innebär det att antalet gång- och cykelpassager som binder samman de östra stadsdelarna med Östra stranden utökas.

Nu till lite politisk poesi som kan läsas ur femklöverns planeringsdirektiv:

Vi bygger vårt samhälle för människor av människor.
Alla goda krafter, inte minst de ideella inom föreningslivet, kulturen och idrotten, tas tillvara.
Och då kommer vi osökt in på satsningen att dubbla medel till den konstnärlig utsmyckning vid kommunal byggnation vilket kommer väl till pass när uppdrag nu är givet att utveckla samhällsbyggnadsprocessen genom att infoga det kulturella perspektivet. Och det ser jag fram emot.

Femklövern bygger hållbara samhällen såväl ekonomiskt, ekologiskt som socialt.
Bifall till KS.

Restaurang på Fisketorget.

Arbetet med att utveckla Halmstads centrum fortgår alltjämt och utmed Nissan finns en oerhörd potential. Planerna på en permanent restaurang och handel vid Fisketorget går nu in i sitt slutskede. Jag är övertygad om att restaurangen kommer att bli ett väldigt positivt inslag utmed Nissan och att den kommer att bidra till att utveckla Fisketorget till en attraktiv del av staden.
Vidare är snart en utredning klar som visar på fler möjligheter att utveckla mötesplatser runt Nissan. Under nästa år kommer också denna utredning adderas med ett kulturellt perspektiv för att se på möjligheterna till ett kulturstråk utmed Nissan uppströms till Oskarström.

Snöstorp kommer utvecklas starkt

Snöstorp är en trevlig och populär stadsdel som nu kommer utvecklas ytterligare med både nya bostäder på Snöstorps IP och med någon form av affärsverksamhet på Snöstorpsgården.

I Snöstorp, cirka 4 kilometer öster om Halmstad centrum planerar vi för nya bostäder på Snöstorps gamla idrottsplats. Ett förslag till detaljplan finns nu framtaget och den ska nu ut på samråd. Under samrådet ges myndigheter, allmänhet och andra berörda möjlighet att tycka till om planerna. Det nya området är på totalt 35 000 kvadratmeter. På cirka 25 000 av dessa kvadratmeter är planen att det ska byggas bostäder. I planförslaget föreslås en tät och varierad bebyggelse i form av par-/radhus i ett och ett halvt plan samt flerbostadshus i upp till fyra våningar.

Vidare kan Snöstorp ha ett vandrarhem med bageri och butik inom en snar framtid eftersom detaljplanen för området där Snöstorpsgården ligger ska gå ut på samråd. Förutom att möjliggöra att det etableras någon form av affärsverksamhet syftar planen till att klargöra att Snöstorpsgårdens kulturhistoriska värde ska bevaras.

Hållbara stadsdelen Tullkammarkajen

Planerna för Tullkammarkajen tar form. 600 nya bostäder är planen att det ska bli i området runt Tullkammarkajen när det nya bostadsområdet är fullt utbyggt. Byggstarten beräknas till 2020, men helt utbyggt beräknas området inte vara förrän 2030. Nu ska det tas fram flera olika handlingar, som ska styra upp arbetet med framtida detaljplaner, så att det säkerställs att en hållbar stadsdel skapas. Intesset är också stort, vilket jag glädjs mycket åt eftersom det är en hjärtefråga för mig.

Det första steget i arbetet tog utskottet när det godkände projekt- och uppdragsbeskrivningen för arbetet. Det känns jätteroligt att arbetet nu går ett steg framåt. Hittills har vi mest pratat och fört diskussioner. Det kommer vi visserligen fortsätta med och Halmstadborna och deras synpunkter kommer vara väldigt viktiga i arbetet, men nu när projektbeskrivningen är på plats kan det bli lite mer verkstad.

Nyval

Det blev nyval. Precis som jag hoppats på. Nu har alla röstberättigade fått en chans till att rösta fram en regering som får möjlighet att regera Sverige.
Hoppas verkligen Sveriges befolkning tar den chansen för att få stabilitet i landet. Jag kommer göra mitt yttersta för att den 22 mars ha en Alliansregering med ett starkt Centerparti för jobben, företagen, miljön och landsbygdens skull. Imorgon håller Halmstadcentern första mötet för att planera den viktigaste valrörelsen i mannaminne.

Svenskt?

Kulturen och traditionen i Sverige är att riksdagsledamöterna röstar endast på sitt egna partis budget. En tradition som skapat stabilitet i Sverige. Nu kommer SD bryta denna tradition och det av ett parti som säger sig värna om just svensk tradition. SD håller nu på att riva ner det förtroende som Sverige skaffat sig i världen – en stabil demokrati. Djupt tragiskt.
Hoppas verkligen det blir ett nyval så att det populistiska partiet SD fråntas sin vågmästarroll för alltid.

Tankar kring Halmstads Strandliv

Med anledning av Alliansens avsiktsförklaring om att bland annat utveckla stränderna vill jag här berätta om Centerpartiets tankar kring hur Halmstads stränder ska utvecklas. Tankar som formades när jag och Henrik Andersson reste mellan stränderna vid hav och sjöar och träffade människor på plats i somras.

Genom en resa mellan stränderna vid havet och vid sjöarna i Halmstad har vi kunnat konstatera att Halmstad har ett fantastiskt utbud, vilket vi visserligen redan visste. Mångfalden av strandliv är magnifik och något vi som Halmstadbo kan vara riktigt stolta över. Vi har ändå samtidigt lagt märke till att det skiljer i skötsel och standard rätt rejält mellan olika stränder. Till viss del ska det vara så, men vi anser ändå att det skiljer för mycket mellan stränderna norr om Halmstad jämfört med söder om. Under vår ”strandresa” har vi också mött näringsidkare inom restaurang- och besöksnäringen som vittnar om att den så kallade dubbelstöten med höjd arbetsgivaravgift för unga och höjd restaurangmoms kommer öka ungdomsarbetslösheten.
Vi ser en mängd förbättringsmöjligheter för våra stränder och har följande förslag som vi lokalt i Halmstad skulle vilja göra:
• Utveckla respektive strands styrkor genom att konceptualisera dem.
• Marknadsför strändernas olika koncept/inriktningar
• Gör Östra stranden, Västra stranden, Grötvik och Tylösand till riktiga spjutspetsar i Sverige avseende strandupplevelser med en mängd kommersiella aktiviteter.
• Östra stranden behöver dessutom gemensamma evenemang som drar folk och ger en upplevelse för hela familjen.
• Släpp fram byggnader för allmänna strandnära mötesplatser, såsom restauranger och kaféer för ovannämnda stränder samt vid sjöarna vid Gården Ön och Simlångsgården.
• Sätt upp vollybollsnät och lekplatser på fler stränder.
• Höj standarden på stränderna generellt genom att pröva kommersiella krafter bla för att modernisera wc-standarden och erbjuda service med solstolar/solsängar.
• Höj standarden på stränderna i södra delen av Halmstad genom att:
o I Gullbranna ska övergången över Genevadsån i Gullbranna säkerställas och skapa möjligheter för en strandnära kiosk.
o I Laxvik ska stränderna hållas fria från strandmållor, lös parkeringsfrågan och se till att en strandnära kiosk finns.
• Skärp underhåll och skötsel av sjöarnas stränder.
• Förbättra vägvisningen till vissa stränder och dess parkeringar.
• Se över parkeringspolicyn på vissa stränder för att minimera risken för böter för våra strandbesökare och för att öka incitamentet för samåkning och kollektivtrafik.
• Full tillgängligheten till stränderna genom vattennära mötesplatser.
• Skapa enkla ombyteshytter (finns på Gotlands stränder)
• Säkerställ att kioskerna säljer solskyddsmedel, för minska risken för hudcancer.
• Fler hundbad genom att delar av några stränder kan användas av hundar.